MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Polder! vooral een ochtend voor netwerkende bestuurders

1 oktober 2016. De flyer en poster probeerde iedereen die zich betrokken voelt bij de polders van het Midden-Delflandgebied naar het Art Centre Delft en Hoeve Ackerdijk te lokken. Op de Dag van het polderlandschap, een initiatief van de Midden-Delfland Vereniging, kon men aan het werk op de boerderij en deelnemen aan diverse workshops, zoals fotograferen, haiku maken, schilderen, een ooievaarsnest bouwen en nog veel meer. Tijdens een minisymposium sprak een aantal prominente gasten zich uit over het belang van de polders van Midden-Delfland, de zuurstoflongen van de metropoolregio, om zuinig op te zijn. Het symposium past bij de ambitie het Midden-Delflandgebied als eerste provinciaal landschap van Nederland vastgesteld te krijgen door de provincie Zuid-Holland.

De dag begon bij het Art Centre Delft, waar de opening van de fototentoonstelling De Koe! plaatsvond met unieke foto's van Cas Oorthuys uit zijn fotoboek Rundvee uit 1948. De recente foto's van Hans van der Meer laten zien hoe het boerenleven is veranderd is. Stephan Brandligt, wethouder van Delft, opende deze kleine tentoonstelling na een korte introductie van Koos Karssen, voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. De tentoonstelling is tot 1 december 2016 te bekijken.

De polder! - 1 oktober 2016

Minisymposium

Het volgende onderdeel van De Polder! was het minisymposium, waar prominente sprekers kort en krachtig, TEDx waardig, vertelden wat het polderlandschap voor hen betekende. De activiteiten van de Midden-Delfland Vereniging hebben de duurzame ontwikkeling van het gebied als een hoofdthema. Met het thema Stad & Land probeert de vereniging de burgers in de stad te verbinden met het platteland. In de schuur op Hoeve Ackerdijk, waar normaal landbouwwerktuigen staan, was een podium ingericht voor de sprekers en de netwerkende aanwezigen. Achtereenvolgens kwamen aan het woord: Arnoud Rodenburg (burgemeester gemeente Midden-Delfland), Arie van den Berg (boer op Hoeve Ackerdijk), Stientje van Veldhoven (lid van de Tweede Kamerfractie van D66), Hans Middendorp (hoogheemraad van Delfland), Rik Grashof (lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks), Wytze Patijn (stadsbouwmeester van Delft) en Yttje Feddes (oud-rijksadviseur voor het landschap).

Pitches

Arnoud Rodenburg, sinds 2004 burgemeester van de nieuwe gemeente Midden-Delfland, kreeg de opdracht het Midden-Delflandgebied, dat groter is dan de gemeente, te behouden en versterken. Hij beschreef kort hoe het Midden-Delflandgebied tot stand kwamen met eerst de nota Ruimte (1958), via de Rijksbufferzone, Reconstructiewet Midden-Delfland en nu de landschapstafels. Met de aanwijzing van provinciaal landschap moet Midden-Delfland weer een beschermde status gaan krijgen, wellicht al in begin 2017. 

Arie van den Berg voelt zich een echte polderbewoner, hier geboren, zesde of zevende generatie. Hij vroeg zich wel af wat de polderbewoners er zelf van vinden (er waren maar weinig agrariërs aanwezig). Weidevogels nemen in aantal af. De boeren krijgen vaak de schuld. Het landschap verandert door het veranderde beheer. Verandering worden altijd veroorzaakt door meerdere factoren. Zijn boodschap is samen met alle mensen en gebruikers in de polder samenwerken om het landschap en de natuur te verbeteren.

Stientje van Veldhoven, zelf opgegroeid op een oude boerderij in de uiterwaarden van de Waal in de Betuwe, beschreef de onttakeling van het natuurbeleid van staatsecretaris Henk Bleker door zijn de enorme bezuinigingen. De decentralisatie van het natuurbeleid vindt zij wel een goed besluit: in de regio's kan men immers betere besluiten nemen. Met het amendement op de nieuwe omgevingswet wordt het mogelijk Midden-Delfland als provinciaal landschap een beschermde status te verlenen. Zij stelde dat als je de biologische kwaliteit wilt behouden, zoals de weidevogels, ook de bedrijfsvoering moet worden aangepast. De inrichting van het landschap is bepalend voor de biologische kwaliteit. Dus als je natuur wilt beschermen, dan moet je ook het landschap beschermen.

De polder! - 1 oktober 2016

Hans Middendorp, wethouder van het waterschap Delfland, schreef het boek: Niet bang voor water. Hij beschreef het door de mens gemaakte slotenpatroon, zo'n 700 á 800 jaar geleden. De grote kaart van Kruikius uit 1712 laat het verkavelingspatroon zien, en dat ligt er nog grotendeels zo bij. Wel dalen de polders van Midden-Delfland ongeveer 1 cm per jaar door inklinking van het veen. Delfland zorgt voor het waterbeheer. De kades zijn een landschappelijk monument en moeten behouden worden. Om het weidevogels meer naar de zin te maken wordt het waterpeil zo hoog mogelijk gehouden: weidevogels houden van vochtige grond en het voordeel is dat de grond dan ook minder snel zakt. Het landschap van Midden-Delfland is niet zo maar een landschap, maar het is een waterlandschap.

De polder! - 1 oktober 2016

Rik Grashof, inwoner van Delft, ziet Midden-Delfland als zijn achtertuin; het is er altijd mooi; het is heel belangrijk dat het er is. Hij vindt de term Central Park van een te laag niveau; het is veel meer: een gebied waar mensen wonen, leven en werken. Belangrijk is de verbinding van stad en land vast te houden. Hij is heel blij met de initiatieven voor streekgebonden producten en rondom het verbinden van de stedelijke mens met de mensen in de polders. "Het zou heel goed zijn als we in staat zijn de natuurwaarden, agrarische bedrijvigheid en recreatieve bedrijvigheid als één geheel te gaan zien en daarop het beleid te gaan focussen. Op dit moment is dat niet het geval". Hij is blij dat de gemeenten en de verschillende organisaties zich inzetten om Midden-Delfland als eerste provinciaal landschap te maken. Ook hoopt hij dat het provinciebestuur hier voortvarend mee omgaat.

Wytze Patijn, architect en woonachtig in Rotterdam, fietst een paar keer per week langs de Schie en de Rotterdamseweg. Hij voelt zich vooral een gebruiker van het landschap en vertelde over zijn polderervaring. Patijn is van mening dat een landschap inrichten niet veel anders is dan een kamer inrichten. De natuur in Midden-Delfland is eigenlijk een door mensen en economische bedrijvigheid bewerkte natuur. Het veranderen van het landschap interesseert hem in hoge mate. Aan de hand van dia's illustreerde hij zijn manier van kijken naar landschappen. Het begrip landschap is echt een Nederlands verschijnsel. Een landschap is altijd in beweging, en moet blijven bewegen om te blijven bestaan. Een belangrijk onderdeel van het landschap, hier in de polder, is ook de kunst van het Art Centre Delft en Land Art Delft.

De polder! - 1 oktober 2016

Yttje Feddes maakte in opdracht van de gemeente Midden-Delfland een gebiedsbeschrijving als onderbouwing voor de aanvraag van bijzonder provinciaal landschap. Midden-Delfland is een gebied dat heel veel bijzondere kwaliteiten heeft van zichzelf; kwaliteiten die het landschap uniek maakt en onderscheidt van andere gebieden. Ze beschrijft vier kernkwaliteiten:

Vier kernkwaliteiten

Openheid: een heel specifiek soort openheid. Vanaf bijna iedere plek kun je ergens aan de rand wel verstedelijking zien: Delft, Rotterdam, Den Haag, Maassluis en de haven. Maar in de oost-west richting is er geen stedelijke silhouet. Daarom is het belangrijk dat de A4 verdiept is aangelegd en dat de 380kV grotendeels ondergronds is aangelegd. Midden-Delfland kent vele polders, maar is geen grootschalig landschap. De polders zijn nu allemaal zo'n twee bij twee kilometer, en dat is juist de charme.

Landschap: een landschap met een historische verhaal waarvan je de geschiedenis herkenbaar wilt houden. Je kunt nog veel zien wat echt heel oud is, bijvoorbeeld het verkavelingspatroon. De ontginning vanaf de Schie tot aan de Maasdijk leverde hele lange lijnen op, en die zijn er nog steeds. Ook het getijdelandschap schemert er nog doorheen met de oude kreekruggen. Dan het historische verhaal: Midden-Delfland heeft een lange verknooptheid met de stad. De producten werden op de markten in de stad geleverd. De dorpen 't Woudt, Schipluiden en Maasland zijn landschappelijk verankerd en vormen een eenheid met het landschap. Het werk van de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, de zeven polderboekjes, werd door Veddes en haar team op één kaart gezet, waarbij de conclusies over de waardevolle ensembles zijn aangegeven.

Buitenruimte voor de twee miljoen mensen die er omheen wonen. Je ziet mensen genieten van het landschap, fietsen, varen, kamperen. De afgelopen jaren is er ongelooflijk veel geïnvesteerd in het gebied in het kader van de Reconstructie en het IODS. Er is 2000 ha recreatiegebied aangelegd, vaak als groene randen langs de steden. Er zijn veel fietspaden aangelegd; de verbinding naar de stad zou hier en daar nog wel beter kunnen.

Veenweidegebied: een heel specifieke menging van veenweide landbouw en veenweide natuur. De toekomstbestendigheid met het dalende veen zorgen voor lastige, nog niet opgeloste puzzels. Juist de menging van agrarische beheer en natuurbeheer, gericht op de weidevogels, is de belangrijkste kwaliteit van het gebied. Juist dat palet van die verschillende soorten groen geeft een prachtige beeld van het landschap en past bij de schaal van Midden-Delfland.

Deze vier kernkwaliteiten zijn in het boek beschreven waar Yttje Feddes en haar team met veel plezier aan hebben gewerkt. Er werd in de zomer veel rondgekeken en met mensen gesproken. Ze hoopt dat dit rapport, precies 100 pagina's groot, een basis kan vormen voor de uiteindelijke aanvraag.

De polder! - 1 oktober 2016

Vervolgens overhandigde Yttje Feddes de eerste twee exemplaren van het conceptrapport aan burgemeester Rodenburg en wethouder van Oord. In een reactie vertelde Rodenburg dat de ambitie is de aanwijzing tot provinciaal landschap in januari 2017 voor elkaar te hebben. Wethouder Van Oord gaat nu afspraken met omliggende gemeenten, die als partners in het Midden-Delflandgebied (7 gemeenten), samen deze aanvraag gaan verzorgen.

Na afloop stond een een boerenlunch klaar met producten uit de streek verzorgd door Culiflair, waaronder de inmiddels vermaarde stoere boerenboterham.

Dag van het polderlandschap

Op het programma van de dag stond een flink aantal leuke activiteiten. Ook bij het Melarium was er een open dag. Maar helaas, de publieke belangstelling voor deze activiteiten was niet bijster groot. Er waren nauwelijks aanmeldingen en ook het aantal 'spontane' bezoekers was gering. Alleen de foto- en schilderworkshops werden wel redelijk bezocht.

De polder! - 1 oktober 2016

De polder! - 1 oktober 2016


Dag van het Polderlandschap: De Polder! 1 oktober 2016

20 september 2016. Op zaterdag 1 oktober is het de Dag van het Polderlandschap, De Polder! georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging. Jong en oud is welkom bij Hoeve Ackerdijk en Art Centre Delft, twee mooie locaties tussen Delft en Rotterdam waar de hele dag van alles is te doen en te beleven. Bekijk het programma (PDF).

Wie wil weleens aan de slag op de boerderij? Van een waterschapsbeheerder weten hoe een polder werkt? Het landschap schilderen of fotografen, wandelen en luisteren naar verhalen van een polderwachter? Kinderen kunnen hun hart ophalen en meedoen aan een speurtocht op het boerenerf, klimmen op de strobalen, kijkdozen maken, een web weven tussen de bomen of een ooievaarsnest bouwen.

De Polder! - 1 oktober 2016
Aan het werk bij boer Arie van den Berg op Hoeve Ackerdijk.

De polders van Midden-Delfland zijn het beschermen waard

Het doel van deze dag is om mensen beter bekend te maken met de waarden van het polderlandschap. De polders van Midden-Delfland zijn zuurstoflongen om zuinig op te zijn. Ze vormen een landschapstheater met veel groen en ruimte voor boer en recreant. Wat de Midden-Delfland Vereniging betreft wordt het Midden-Delflandgebied daarom het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland.

Onderdeel van De Polder! is een minisymposium waar een aantal sprekers kort en krachtig – TEDx waardig – zal vertellen wat het polderlandschap voor hen persoonlijk betekent. Het gaat om Tweede Kamerlid voor GroenLinks en pleitbezorger van de weidevogels Rik Grashoff, stadsbouwmeester van Delft en inwoner van Rotterdam Wytze Patijn, hoogheemraad van Delfland en auteur van ‘Niet bang voor water?’ Hans Middendorp, landschapsarchitect en oud-Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes, boer Arie van den Berg en burgemeester van Midden-Delfland Arnoud Rodenburg. De gemeente Midden-Delfland bereidt de aanvraag voor om Bijzonder Provinciaal Landschap te worden.

De Polder! - 1 oktober 2016
Foto: © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum.

Aftrap met opening fototentoonstelling De Koe

We trappen de dag om 10.30 uur af in het Art Centre Delft (Rotterdamseweg 205, Delft) met de officiële opening van de fototentoonstelling De Koe door wethouder Stephan Brandligt van Delft. Met bijzondere historische foto’s van Cas Oorthuys en recent werk van Hans van der Meer die laten zien hoe het landschap en de melkveehouderij de afgelopen zeventig jaar ingrijpend zijn veranderd (www.demixfotoprojecten.nl/dekoe.html).

Op Hoeve Ackerdijk (Rotterdamseweg 223, Schipluiden) kunnen bezoekers al vanaf 06.30 uur meehelpen bij het melken en andere klussen. Op de boerderij sluiten we de dag vanaf 16.00 uur af met een proeverij van streekproducten en met muziek en het polderlied van de Maxima’s.

De Dag van het Polderlandschap is gratis toegankelijk, om zeker te zijn van deelname aan een of meer activiteiten is vooraf reserveren raadzaam.

Raadpleeg voor het volledige programma en reserveren: www.middenelflandvereniging.nl/depolder.
Kijk ook op Facebook: MiddenDelflandV, volg ons op Twitter: @MiddenDelflandV.

De Polder! - 1 oktober 2016
Art Centre Delft en, rondom, Land Art Delft.

Bron: Persbericht Midden-Delfland Vereniging 20 september 2016.

08 oktober 2016