MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Blankenburgtunnel en -verbinding in 2016

Op 24 september 2015 werd het ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld (zie onderstaand bericht). Dit was tevens het moment waarop iedereen zijn of haar zienswijze mocht indienen; dit kon tot 10 november 2015. Op deze pagina het verdere verloop van de Blankenburgtunnel en -verbinding van de snelwegen A15 en A20. Wat verscheen er eerder....

Blankenburgverbinding
Schematische afbeelding van het Ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding, september 2015.


Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn.

Aantasting leefmilieu

Volgens de organisaties is het noodzakelijk alternatieven te onderzoeken vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. De Blankenburgtunnel tast de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. Denk aan de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen kunnen worden.

Alternatieven

In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar deze onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus CPB en PBL, die de organisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Moet de weg toch aangelegd worden, dan is volledige ondertunneling een beter alternatief. Daarmee blijven natuur, landschap en leefomgeving veel meer gespaard.

Onderzoek naar effecten

Daarnaast vinden de organisaties dat een aantal onderzoeken naar de effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur tekort schieten. Zo wordt er slechts in één natuurgebied gekeken naar de effecten van meer stikstofuitstoot, terwijl ook andere gebieden in de omgeving beïnvloed worden. Door de stikstof in uitlaatgassen neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten af. Ook naar de impact van de snelweg op beschermde soorten is te weinig onderzoek gedaan. Zo is het vleermuisonderzoek niet goed uitgevoerd en is onvoldoende onderzocht wat de effecten op de roerdomp zijn. In Nederland broeden slechts 300 paar van deze zeldzame vogelsoort, waarvan drie broedparen in de Rietputten. De Blankenburgtunnel loopt dwars door dit kwetsbare natuurgebied en dit betekent waarschijnlijk het einde van de roerdomp in de Rietputten.

Heroverwegen plannen

De organisaties dringen er al sinds lange tijd bij minister Schultz op aan om de plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen omdat de zesbaansweg een grote aantasting van natuur, landschap, recreatie en leefomgeving in groene long Midden-Delfland met zich meebrengt. Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans om de weg tegen te houden. De organisaties rekenen erop dat de Raad van State zal besluiten dat de Blankenburgtunnel niet mag worden aangelegd. Naar verwachting doet de Raad van State enkele maanden na de zitting uitspraak.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 9 december 2016.


Nieuwe scenario’s planbureaus: onderbouwing voor Blankenburgtunnel achterhaald

Rotterdam, 13 september 2016 - De onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario's van planbureaus PBL en CPB die Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft (lees het rapport).

Belang toekomstscenario’s

In 2015 publiceerden het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de nieuwe ‘Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO. De WLO-scenario’s vormen de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van snelwegen en andere ruimtelijke plannen in Nederland. De organisaties riepen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu al eerder vergeefs op om de noodzaak van de Blankenburgtunnel door te rekenen op basis van deze actuele cijfers. Omdat het ministerie nog steeds uitgaat van oude scenario’s uit 2006 hebben de organisaties, in het kader van hun beroepsprocedure tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel, een doorrekening laten maken op basis van huidige inzichten over de verkeersontwikkeling. Daaruit blijkt dat de toekomstige verkeersdrukte in de Beneluxtunnel circa 20% lager uitvalt dan tien jaar geleden in scenario’s werd voorspeld. Ter illustratie: in 2030 rijdt er zonder Blankenburgtunnel al minder verkeer door de Beneluxtunnel dan volgens de oude cijfers mét Blankenburgtunnel. De aanleg van de Blankenburgtunnel heeft daardoor veel minder positieve effecten op de filebestrijding dan het ministerie voorspelt op basis van de achterhaalde cijfers. Bovendien hebben de berekeningen van CE Delft uitgewezen dat de weg voor een hogere uitstoot van stikstof in de Duinen van Voorne kan zorgen, wat de natuur aantast. De minister heeft hier ten onrechte geen nader onderzoek naar gedaan.

Nieuwe inzichten reden voor heroverweging

De natuurorganisaties voelen zich door deze cijfers gesterkt in hun pleidooi om de Blankenburgtunnel niet aan te leggen. De weg, kost 1,2 miljard euro en brengt een grote aantasting van natuur, milieu, landschap en recreatie in groene long Midden-Delfland met zich mee. Nu duidelijk is dat het fileprobleem dat de Blankenburgtunnel op moet lossen er nauwelijks toe doet, wegen de voordelen van de weg zeker niet op tegen de nadelen, aldus de natuurorganisaties.

De berekeningen van CE Delft op basis van de nieuwe WLO-scenario's zijn niet alleen relevant voor de Blankenburgtunnel, maar ook voor andere wegenprojecten zoals de A13/A16 bij Rotterdam. Ook daarbij is namelijk met de verouderde scenario’s uit 2006 gerekend. Mogelijk wijzen doorrekeningen met de nieuwe cijfers uit dat ook voor deze weg en eventuele andere infraprojecten het nut veel kleiner is dan tot nu toe werd verondersteld.

Bron: persbericht Natuurmonumenten 13 september 2016.

Zuidbuurt archeologisch onderzoek - foto GDP
Het tweede Protestbos is gekapt; archeologisch onderzoek is inmiddels afgerond.


‘Groeiend Verzet’ tegen kap Volksbos

Het actiecomité Groeiend Verzet komt zaterdag in actie tegen het voornemen van Rijkswaterstaat om het Tweede Volksbos bij Vlaardingen te kappen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Ter voorbereiding van de aanleg van de Blankenburgverbinding laat Rijkswaterstaat binnenkort archeologisch onderzoek verrichten op de locatie van het Tweede Volksbos in natuurgebied De Lickebaert tussen Vlaardingen en Maassluis. Daarvoor moeten bomen en jonge aanplant gekapt worden. Wrang is het feit dat het Tweede Volksbos in 2013 door omwonenden en natuurliefhebbers geplant werd juist uit protest tegen de geplande tunnelverbinding.

‘Hoewel het tracébesluit voor de aanleg van de Blankenburgverbinding nog niet eens is ondertekend en er meer dan 2.000 zienswijzen tegen de tunnel zijn ingediend, voert Rijkswaterstaat al voorbereidende werkzaamheden uit’, meldt Groeiend Verzet getergd in een persbericht. ‘Het actiecomité is faliekant tegen aanleg van het tracé.’ Zaterdagochtend om 11 uur houdt het comité een protestbijeenkomst in het Tweede Volksbos, te bereiken via de oprijlaan van Zuidbuurt 38.

Ook het nabijgelegen Eerste Volksbos, kortweg Volksbos, wordt verwoest indien de Blankenburgtunnel daadwerkelijk zal worden aangelegd. Het Volksbos is een natuurgebied in De Lickebaert en Maassluis en geldt als het oudste protestbos van Nederland. Het werd in 1992 aangeplant uit verzet tegen de mogelijke komst van een afvalstortplaats. Het bos is zo’n 20 hectare groot en wordt beheerd door het recreatieschap Midden-Delfland.

Het kabinet besloot in 2011 tot de aanleg van de Blankenburgtunnel. De toltunnel verbindt de A15 en A20 onder de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen en moet de verkeersdruk rond Rotterdam verminderen. Daarbij doorkruist de snelweg het natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland. Uit onvrede over de houding van de overheid inzake aanpassingen voor de aanleg van het tracé stapten Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland uit het overleg.

In september vorig jaar plaatste minister Schultz haar handtekening onder het ontwerp-tracébesluit, samen met bestuurders uit de regio. Naast Rotterdam tekenden ook de gemeente Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Waterschap Hollandse Delta, de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het recreatieschap Midden-Delfland de overeenkomst.

Het totale project zal ongeveer 1,1 miljard euro gaan bedragen. Een deel daarvan, 316 miljoen euro, wordt uit tol bekostigd. Personenauto’s betalen 1,18 euro, vrachtwagens 7,11 euro (prijspeil 2013). Het is wettelijk vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Voor het kwaliteitsprogramma trekken Rijk en regio 51 miljoen euro uit.

Bron: Ravage-webzine.nl 12 februari 2016


Aanleg Blankenburgverbinding bezegeld

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag met haar mede-bestuurders in de regio Rotterdam de plannen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen de A20 en de A15 bezegeld. De nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg is van groot belang voor de doorstroming van het verkeer in de regio en het transport van en naar de Rotterdamse haven en het Westland in het bijzonder.

De minister heeft vandaag haar handtekening gezet onder het ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding en met de bestuurders uit de regio de bestuurovereenkomst ondertekend. Naast Rotterdam tekenden ook de gemeente Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Waterschap Hollandse Delta, de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het recreatieschap Midden-Delfland de overeenkomst.

Minister Schultz: “De Blankenburgverbinding is een van de cruciale projecten voor de toekomst van het zuidelijke deel van Randstad. Van de tien langste files kwamen er dit jaar vijf voor in de regio Rotterdam. Met de aanleg van deze ontbrekende schakel in het wegennet geven we de regio weer wind onder de wieken.”

Tegelijkertijd met de aanleg van de weg krijgt de inrichting van gehele gebied een kwaliteitsimpuls. De maatregelen, vastgelegd in het zogeheten kwaliteitsprogramma, richten zich op natuur, water, recreatie en geluid. Rond Rozenburg wordt bijvoorbeeld een landschapspark ingericht waar ruimte is voor wandelaars en sportvoorzieningen.

Pex Langenberg, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “De weg wordt zo goed mogelijk ingepast en het streven is dat er geen extra lucht- en geluidhinder ontstaat door de weg. We vertrouwen er op dat we met de extra maatregelen de weg goed kunnen inpassen in de omgeving.”

Complex project

De nieuwe weg, die in de periode 2022-2024 open gaat voor het verkeer, is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Het gaat om een complex project waarbij de weg op twee plekken ondergronds gaat lopen. Via de ongeveer 950 meter lange Blankenburgtunnel loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur en aan de noordzijde komt een landtunnel van ongeveer 510 meter, de Aalkeettunnel. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting.

Het totale project kost ongeveer 1,1 miljard euro. Een deel daarvan, 316 miljoen euro, wordt uit tol bekostigd. Personenauto’s betalen 1,18 euro, vrachtwagens 7,11 euro (prijspeil 2013). Het is wettelijk vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Voor het kwaliteitsprogramma trekken Rijk en regio 51 miljoen euro uit.

Het ontwerp-tracébesluit ligt van 2 oktober tot en met 12 november ter inzage. Zie ook: www.blankenburgverbinding.nl

Bron: Persbericht Rijkswaterstaat 24 september 2015.

09 december 2016